भेक्टर कटर २00०० / 5000०० / 000००० / एफएक्स / एफपी